Algemene Voorwaarden DMWS V23

 

De besloten vennootschap DMWS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71310991 en is gevestigd aan het Wilhelminaplein 25, 5611 HG te Eindhoven.

 

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door DMWS.

3. Content: het door Opdrachtgever aangeleverde ontwerp of het in opdracht van Opdrachtgever door DMWS gecreëerde ontwerp die wordt gebruikt om de Overeenkomst uit te voeren.

4. Diensten: De diensten die DMWS aanbiedt, zijn het ontwikkelen van logo's en huisstijlen, het ontwikkelen en/of beheren van een Webshop en Applicatie en applicaties, het registreren van domeinnamen en hostingwerkzaamheden.

5. DMWS: De dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

6. E-commerceplatform: de online software ten behoeve van het ontwikkelen en exploiteren van een Webshop en Applicatie. De e-commerceplatformen die door DMWS worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever zijn Lightspeed en Shopify.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die DMWS heeft aangesteld, projecten aan DMWS heeft verleend voor Diensten die door DMWS worden uitgevoerd, of waaraan DMWS een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en DMWS, alsmede voorstellen van DMWS voor Diensten die door DMWS aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door DMWS waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Webshop en Applicatie: de website van Opdrachtgever die met behulp van een E-commerceplatform is gemaakt.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van DMWS, elke Overeenkomst tussen DMWS en Opdrachtgever en op elke dienst die door DMWS wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DMWS aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met DMWS is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval DMWS niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door DMWS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. DMWS is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft DMWS het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor DMWS gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van DMWS zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van DMWS heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan DMWS te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. DMWS is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met DMWS wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan DMWS wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met DMWS is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die DMWS van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als DMWS kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover DMWS ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van de maand met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van DMWS tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van DMWS is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als DMWS kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is DMWS nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. DMWS zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. DMWS staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan DMWS de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door DMWS aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. DMWS heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is DMWS niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor DMWS, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. DMWS is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien sprake is van wijzigingen, al dan niet aangebracht door het betreffende E-commerceplatform, kan DMWS de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is DMWS gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt DMWS Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is DMWS aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door DMWS of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft DMWS recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Indien DMWS op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

10. In het geval van deeloplevering zal DMWS de uitvoering van haar Diensten aanpassen op de op- en aanmerkingen van Opdrachtgever, voor zover dit redelijk is.

11. DMWS staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Webshop en Applicatie en/of bijhorende applicatie, in het kader van de Diensten, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Indien Opdrachtgever niet beschikt over een account bij het E-commerceplatform, geeft Opdrachtgever DMWS expliciet toestemming om een account aan te maken bij het E-commerceplatform, opdat DMWS haar Diensten ten behoeve van Opdrachtgever kan uitvoeren.

2. Opdrachtgever dient DMWS toegang te verschaffen tot het het E-commerceplatform-account van Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Diensten van DMWS, opdat DMWS de door Opdrachtgever gewenste Diensten kan uitvoeren binnen de door het E-commerceplatform gestelde (on)mogelijkheden.

3. Opdrachtgever is verplicht alle door DMWS verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat DMWS niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. DMWS is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is DMWS verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door DMWS voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Alle gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of volledig verstrekken van de informatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij DMWS zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gevolgen in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten.

5. DMWS kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is DMWS gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan DMWS.

6. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het E-commerceplatform te beschermen dan wel slechts te gebruiken conform de (gebruiks- en privacy)voorwaarden van het E-commerceplatform en de op de het E-commerceplatform en/of DMWS rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

7. DMWS verstrekt de in lid 6 bedoelde voorwaarden van het E-commerceplatform voor aanvang van de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever is op de hoogte van de voorwaarden die het E-commerceplatform stelt aan het gebruik van het account, dan wel eventuele toekomstige wijzigingen van voornoemde voorwaarden, alsmede de gevolgen die het E-commerceplatform aan het niet-naleven van die voorwaarden kan verbinden.

 

Artikel 8 Werkwijze en specificaties

1. Partijen treden in overleg met betrekking tot de kenmerken, specificaties, functionaliteiten, eigenschappen, kleuren, thema's, etc. van de te ontwikkelen Webshop en Applicatie en/of bijhorende applicatie en de werkwijze voor de ontwikkeling, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde/aan te leveren specificaties en/of ontwerpen. De uit dit overleg voortvloeiende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

2. De in het eerste lid bedoelde schriftelijke afspraken vormen het uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden door DMWS voor zover dit mogelijk is binnen de beperkingen van het desbetreffende E-commerceplatform.

3. DMWS is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkeld werk wordt opgeleverd.

4. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is DMWS gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

6. Indien partijen deelopleveringen overeen zijn gekomen, worden aanpassingen en/of wijzigingen naar aanleiding van de eerste drie deelopleveringen kosteloos doorgevoerd. Indien Opdrachtgever na de eerste drie ronden aanpassingen en/of wijzigingen aan de Webshop en Applicatie wenst die niet eerder aan DMWS zijn doorgegeven, kunnen de meerkosten van de daaropvolgende aanpassingen en/of wijzigingen overeenkomstig het in de Overeenkomst opgenomen (uur)tarief in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

7. DMWS zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden, met inachtneming van de expliciet en schriftelijk overeengekomen specificaties.

 

Artikel 9 Acceptatie en (op)levering

1. De door DMWS ontwikkelde Webshop en Applicatie is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Webshop en Applicatie binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Webshop en Applicatie. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.

2. Opdrachtgever aanvaardt de Webshop en Applicatie en/of applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van:

  1. Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties en functionaliteiten;
  2. (Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de Webshop en Applicatie niet belemmeren;
  3. Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.

4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de Webshop en Applicatie heeft geaccepteerd, vrijwaart Opdrachtgever DMWS voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de Webshop en Applicatie.

5. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde Webshop en Applicatie, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6. DMWS stelt de Webshop en Applicatie en/of bijhorende applicatie aan Opdrachtgever voor aflevering ter beschikking op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm, al dan niet online. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.

7. Indien bij de levering enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is DMWS gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Webshop en Applicatie te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

8. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door DMWS of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft DMWS recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan DMWS aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

9. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in dit artikel komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door DMWS bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10. De broncode alsmede de technische documentatie van de Webshop en Applicatie is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht van Opdrachtgever.

11. DMWS spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan DMWS.

12. DMWS heeft het recht om op alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde zaken zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om de door haar (op)geleverde zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Partijen zullen hieromtrent in overleg treden.

13. Alle aanpassingen die Opdrachtgever maakt of laat maken aan het opgeleverde, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 Garanties en herstel

1. DMWS voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, doch kan nooit verder strekken dan hetgeen door het E-commerceplatform is vastgelegd in haar voorwaarden (hetgeen waar Opdrachtgever voorafgaand aan de Overeenkomst op is gewezen door DMWS). Tijdens deze overeengekomen garantietermijn staat DMWS in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door DMWS gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3. Enige in deze voorwaarden geboden garantie met betrekking tot de door DMWS ontwikkelde Webshop en Applicatie is enkel overeengekomen tussen DMWS en Opdrachtgever en levert Opdrachtgever derhalve geen beroep op jegens derden, in het bijzonder jegens het E-commerceplatform.

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is DMWS gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden (zie onder meer artikel 26).

5. DMWS staat er niet voor in dat de Webshop en Applicatie zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. DMWS spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op de Webshop en Applicatie wat door DMWS zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. DMWS is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen.

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan DMWS te melden op een wijze dat DMWS in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van DMWS een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. DMWS is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan DMWS naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door DMWS verstrekte inlichtingen.

8. DMWS staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde Webshop en Applicatie werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of apparatuur.

9. Indien een gebrek gedurende de in het eerste lid van dit artikel bedoelde garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen herstel ten gevolge van gebruiksfouten of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever en/of andere niet aan DMWS toe te rekenen oorzaken.

 

Artikel 11   Hostingdiensten

1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien DMWS het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Webshop en Applicatie c.q. het E-commerceplatform account, kunnen er door DMWS beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Webshop en Applicatie, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is DMWS gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

4. DMWS komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft DMWS het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die DMWS kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Webshop en Applicatie. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.

6. Opdrachtgever vrijwaart DMWS voor alle schade als gevolg van bovenstaande. DMWS is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

8. DMWS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DMWS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is DMWS gerechtigd naar eigen inzicht de Webshop en Applicatie van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van DMWS.

10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 12   Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.

4. DMWS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DMWS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Webshop en Applicatie worden vermeld.

 

Artikel 13 Domeinregistratie

1. DMWS biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.

2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. DMWS heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan DMWS niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van DMWS. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.

3. Opdrachtgever is DMWS een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen.

4. Opdrachtgever vrijwaart DMWS voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop en Applicatie, waarbij DMWS als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. DMWS zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

 

Artikel 14   Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van DMWS, het E-commerceplatform of andere derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is DMWS gerechtigd om per direct de Webshop en Applicatie van Opdrachtgever af te sluiten of Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik daarvan of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. DMWS zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van DMWS. In geen geval is DMWS aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Webshop en Applicatie en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

 

Artikel 15   Adviezen

1. DMWS kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal DMWS de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door DMWS verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van DMWS verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien DMWS wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door DMWS gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van DMWS kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal DMWS schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 16   Aanleveren van de Content

1. Indien Opdrachtgever Content, in de breedste zin van het woord, aan DMWS aanbiedt, dient dit tijdig en conform de door DMWS verstrekte instructies te geschieden.

2. Opdrachtgever garandeert dat dit steeds voldoet aan de door DMWS gestelde eisen. Een ontvangstbevestiging van de  Content is nimmer aan te merken als een bevestiging dat een voldoende of juiste hoeveelheid content is ontvangen.

3. DMWS is niet gehouden de van Opdrachtgever te ontvangen Content te onderzoeken op geschiktheid van de bewerking, fouten en afwijkingen voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening. De Opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor het controleren van de Content. Ten behoeve van het ontwerpen en ontwikkelen van de Content dient de Opdrachtgever alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren.

4. Het creëren van Content is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of ontwerp zoals door DMWS kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die DMWS hanteert. DMWS heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

Artikel 17   Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke Content respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 18   Zet- en drukfouten

1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van DMWS ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de DMWS terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat DMWS de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. DMWS is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 19   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, of indien de in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden bedoelde afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. DMWS is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal DMWS Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij DMWS de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is DMWS gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 20 Risico-overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikname.

 

Artikel 21   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. DMWS voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Indien en voor zover van toepassing worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door DMWS opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn van 14 dagen te voldoen alvorens DMWS begint met de uitvoering van de Overeenkomst.

4. In beginsel zal DMWS Opdrachten onder een bedrag ad €2500,00 volledig bij Opdrachtgever in rekening brengen na ondertekening van de offerte. Elk bedrag daarboven zal DMWS factureren in twee termijnen van gelijke delen. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt voor zover niet anders is overeengekomen.

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door DMWS haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. DMWS is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van DMWS.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 22   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal DMWS zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien DMWS meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 23   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging        

1. DMWS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal DMWS de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van DMWS verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever DMWS tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien DMWS op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 24   Opschorting en ontbinding

1. DMWS heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor DMWS gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. DMWS is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. DMWS is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om DMWS te vergoeden voor elk financieel verlies dat DMWS lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 25   Overmacht

1. DMWS is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van DMWS wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van DMWS, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan DMWS zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van DMWS of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van DMWS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien DMWS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 26   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van DMWS alleen geacht te bestaan indien DMWS dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van DMWS, is DMWS uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever DMWS binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en DMWS deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat DMWS in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door DMWS leidt tot aansprakelijkheid van DMWS, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, althans binnen 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens DMWS. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. DMWS is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webshop en Applicatie van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Webshop en Applicatie. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

5. DMWS is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webshop en Applicatie, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Webshop en Applicatie en/of bijhorende applicatie. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Webshop en Applicatie van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

6. Aansprakelijkheid van DMWS voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. DMWS is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Webshop en Applicatie van DMWS die zonder uitdrukkelijke toestemming van DMWS heeft plaatsgevonden.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is DMWS aansprakelijk.

8. DMWS sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade of kosten ten gevolge van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens DMWS.

9. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT-omgeving.

10. DMWS sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. DMWS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

11. Opdrachtgever vrijwaart DMWS voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door DMWS geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van DMWS.

12. Enige door DMWS opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van DMWS.

13. De inhoud van het opgeleverde advies van DMWS is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van DMWS opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van DMWS. DMWS is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

14. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is DMWS nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in DMWS haar eigen advies.

15. DMWS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens DMWS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van DMWS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DMWS binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van DMWS.

 

Artikel 27   Geheimhouding

1. DMWS en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan DMWS bekend gemaakt is en/of op andere wijze door DMWS is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door DMWS opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht DMWS steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien DMWS op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en DMWS zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is DMWS niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door DMWS aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van DMWS vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal DMWS vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van DMWS is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen DMWS en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 28   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de broncode van het E-commerceplatform dat door zowel DMWS als Opdrachtgever gebruikt wordt, berust uitsluitend bij het E-commerceplatform en wordt niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. De IE-rechten van de (visuele) ontwerpen van de Webshop en Applicatie, adviezen en meer liggen bij DMWS en worden overgedragen aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen die uit de ontwikkeling van de Webshop en Applicatie voortvloeien, heeft voldaan.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken waarop de IE-rechten en auteursrechten van DMWS en/of het E-commerceplatform, rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DMWS en/of het E-commerceplatform en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door DMWS opgeleverde zaken, dient DMWS expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van DMWS rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Webshop en Applicatie en/of bijhorende applicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Webshop en Applicatie, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.

6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van DMWS en het E-commerceplatform.

7. Opdrachtgever vrijwaart DMWS voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal DMWS onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van DMWS, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 29   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan DMWS verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan DMWS zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart DMWS van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart DMWS voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart DMWS voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan DMWS verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart DMWS voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele  toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 30   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van DMWS of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via michelle@dmws.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil DMWS de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. DMWS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 31   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen DMWS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. DMWS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen DMWS en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Eindhoven, 24 januari 2023